Πληροφορίες για τους πυροσβεστήρες

Η σωστή επιλογή πυροσβεστήρα στην περίπτωση φωτιάς είναι ανάλογη του καιγόμενου υλικού. Σύμφωνα με το καιγόμενο υλικό προς κατάσβεση οι κατηγορίες φωτιάς είναι:

Κατηγορία φωτιάς Α – στερεά καύσιμα υλικά (χαρτί, ξύλο, ύφασμα, πλαστικό, κλπ)

Κατάλληλοι πυροσβεστήρες:

  • Νερού
  • Αφρού
  • Σκόνης

Κατηγορία φωτιάς Β  - υγρά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια, χρώματα, αλκοόλες, κλπ)

Κατάλληλοι πυροσβεστήρες

 

  • Αφρού
  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • Halon

Κατηγορία φωτιάς C   -  πυρκαγιές αερίων καυσίμων (προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο, ασετιλίνη, μεθάνιο, υδρογόνο, κλπ)

Κατάλληλοι πυροσβεστήρες

  • Σκόνης
  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • Halon

Κατηγορία φωτιάς D – πυρκαγιές ελαφρών αλκαλικών μετάλλων (μαγνήσιο και παράγωγά του με αλουμίνιο)

  • αναπτύσσονται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες οπότε η πυρόσβεση οπότε και χρειάζεται η χρήση ειδικής ξηράς χημικής σκόνης ή ειδικής κατασκευής σκόνης.

Κατηγορία φωτιάς F – πυρκαγιές φυτικών και ζωικών λιπών και ελαίων

Λοιπές πληροφρίες

Σημαντικό για τη γρήγορη και εύκολη χρήση του πυροσβεστήρα η κατάλληλη θέση και τρόπος εγκατάστασης

Ο πυροσβεστήρας πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή σημείο με ελεύθερη κι εύκολη πρόσβαση. Η βαλβίδα χρήσης του πυροσβεστήρα που στηρίζεται σε μία βάση τοίχου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5 μέτρο από το έδαφος.

Οι πυροσβεστήρες που είναι τοποθετημένοι στο έδαφος θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένη από πιθανή ανατροπή ή πτώση.

Οι πυροσβεστήρες που είναι τοποθετημένοι σε οχήματα ή μηχανήματα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χειριστών.